گروه پایندان گروه پایندان
سید شمس الدین موسوی

سید شمس الدین موسوی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتری مدیریت استراتژیک
تلفن

48065557-48065558

فکس

48065650

ایمیل

mousavi@payandan.com

بهروز توکلی

بیوگرافی
Your text
تحصیلات
Your text
تلفن

48065521- 48065520

فکس

4805502

ایمیل

Tavakoli@payandan.com