برگزاری نشست تخصصی حوزه فناوری و نوآوری

اولین نشست تخصصی حوزه فناوری و نوآوری با محوریت معاونت [...]