سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
کارشناس ارشد مدیریت شهری
تلفن

۴۸۰۶۵۴۱۵۰-۱

ایمیل