معاونت زنجیره تامین
کارشناس ارشد مهندسی معماری
تلفن

۴۸۰۶۵۵۳۲

ایمیل