سرپرست معاونت پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی
کارشناس مهندسی مکانیک
تلفن

۴۸۰۶۵۲۵۰

ایمیل