عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی شیمی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۴۰

ایمیل