قائم مقام معاونت زنجیره تامین و عضو موظف هیئت مدیره
کارشناس ارشد مهندسی عمران
تلفن

۴۸۰۶۵۴۱۰

ایمیل