قائم مقام مدیریت فنی، مهندسی و توسعه
کارشناس ارشد مهندسی عمران
تلفن

۴۸۰۶۵۴۶۸

ایمیل