مدیر فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین
تلفن

۴۸۰۶۵۳۴۰

ایمیل