مدیر تعالی و نماینده مدیریت در کیفیت

مدیر سیستم‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار

تلفن

۴۸۰۶۵۴۱۲

ایمیل