مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتری مدیریت استراتژیک
تلفن

48065557-48065558

فکس

48065650

ایمیل

mousavi@payandan.com