مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
دکتری مدیریت استراتژیک
تلفن

۴۸۰۶۵۵۵۷-۴۸۰۶۵۵۵۸

فکس

۴۸۰۶۵۶۵۰

ایمیل

mousavi@payandan.com