معاونت زنجیره تامین و عضو هیئت مدیره
تلفن

۴۸۰۶۵۵۳۰

ایمیل