سرپرست
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۵۷-۴۸۰۶۵۵۵۸

فکس

۴۸۰۶۵۶۵۰

ایمیل

a.khavari@payandan.com