مدیر پشتیبانی و ماشین آلات
کارشناس مهندسی مکانیک
تلفن

۴۸۰۶۵۱۶۰-۱

ایمیل