رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
تلفن

۴۸۰۶۵۵۴۰

ایمیل