درصد پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا (تقریبی)

توسعه فاز ۱۴ میدان گازی پارس جنوبی ۸۰%
لاوان سه ۴۷%
احداث گستره ۱-۴ خط لوله ۴۲ اینچ گوره-جاسک ۸۹%
احداث تلمبه خانه شماره ۵ خط لوله گوره-جاسک ۶۳%
توسعه میدان نفتی مارون ۱و۴ ۵%
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان ۳۰%