نمودار سازمانی شرکت پایندان

شرکت‌ پایندان، به عنوان یک شرکت پیمانکار عمومی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ساختار سازمانی خود را طوری طراحی نموده است که نخست فرآیند محور بوده و همچنین چابکی کافی را در تضمین ارتباط دوسویه مناسب با پروژه ها داشته باشد. از این رو، پس از چندین مورد بازنگری و بهینه کاوی شرکت های بین المللی همکار، ساختار سازمانی شرکت پایندان در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات محترم مدیره رسید و ابلاغ گردید. طبق ساختار جدید بر مبنای رویکرد فرآیندی، ارتباط پروژه ها با دفتر مرکزی به صورت ماتریسی قوی می باشد که موجب بهبود و بهروری مناسب بین پروژه ها و واحدهای ستادی شده است. لازم به ذکر است ساختار سازمانی طراحی شده در راستای تعالی سازمانی بوده و توسعه بازار و آینده نگری در آن مطابق با نقشه راه تدوین شده لحاظ گردیده است.