جناب آقای مهندس فتاح ریاست محترم بنیاد مستضعفان و همچنین مدیریت محترم عامل هلدینگ انرژی گستر سینا جناب آقای مهندس اوجی از پروژه های تلمبه خانه شماره ۵ و گستره ۱-۴ خط لوله پروژه ملی خط لوله گوره به جاسک در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ بازدید بعمل آوردند.