نظر به اهمیت مدیریت ریسک از منظر بنیاد مستضعفان و همچنین هلدینگ انرژی گستر سینا از یک سو و ریشه یابی ریسک های شرکت های تابعه در راستای تدوین اقدامات کنترلی و جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت آنها در تمامی حوزه ها از سوی دیگر منجر به برگزاری اولین سمینار تخصصی مدیریت ریسک جامع در سالن همایش ها بنیاد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ شد. در این جلسه ریاست محترم کمیته اصلی ریسک بنیاد، جناب آقای دکتر نظری، به ارایه و تبیین روش اجرایی مدیریت ریسک و همچنین روش های نوین در کنترل و نظارت ریسک ها پرداختند. در این راستا ایشان ضمن تاکیدات مستمر مبنی بر بومی شدن سرفصل ریسک های ارایه شده در روش اجرایی مدیریت ریسک جامع و همچنین لزوم بکارگیری و پایش استراتژی های پاسخگویی، انتخاب رویکردی جدید در خصوص تعیین احتمال و ضریب تاثیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه کلیه ریسک های داخلی (ریسک های استراتژیک، ریسک مالی و ریسک عملیاتی و اجرایی) و خارجی به جزییات در بیش از ۵۰ سرفصل و در حوزه های مختلف (از جمله ساخت و نصب تجهیزات نفت و گاز و خط لوله) مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

شایان ذکر است تمامی اعضای اصلی کمیته ریسک شرکت پایندان در این سمینار حضور داشتند.