مدیرعامل شرکت پایندان گفت: تحلیل آمار حوادث نسبت به سال گذشته نشان دهنده کاهش محسوس شدت و تکرارپذیری حوادث به عنوان ایمنی در پروژه های شرکت پایندان بوده است.

دکتر علی اکبر شعبانی فرد ضمن تبریک روز ملی آتش نشانی و ایمنی به پرنسل HSE افزود: با توجه به این که شرکت پایندان به عنوان یک شرکت پیمانکاری شناخته شده در سطح ملی می باشد، لذا داشتن رویکردهای پیشگیری از خسارات و کنترل مخاطرات ذاتی و عملیاتی، یک راهبرد اساسی و متضمن استمرار فعالیت و توسعه پایدار است.

وی اظهار داشت: در همین راستا ضرورت دارد مدیران پروژه ها نسبت به شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف موجود اقدام و رویکردهای لازم را در چارچوب محورهایی چون: بکارگیری بالاترین سطوح استانداردهای ایمنی و HSE. ،تدوین اهداف کلان و راهبردهای HSE ، تخصیص منابع و جاری سازی رویکردهای هم تراز با سطوح مختلف و همسو با اهداف و سیاستهای کلان شرکت،طرح ریزی و استقرار فرآیندهای HSE متناسب با ماهیت و پیچیدگی فعالیت ها با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و کنترل عملیات به ویژه در فعالیتهای پرمخاطره نظیر کار در ارتفاع، ورود به فضاهای محصور و فعالیتهای تعمیراتی و کنترل مداوم آن از طریق برنامه های ممیزی، ارزیابی و بهبود مستمر، ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و افزایش آگاهی کارکنان به ویژه مدیران از طریق آموزشهای فراگیر و اثربخش، رعایت دقیق ضوابط، رویه ها و دستورالعمل های ایمنی و HSE و ایجاد سازوکار لازم به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با ضوابط ایمنی و HSE، استقرار سامانه های مدیریت شرایط اضطراری شامل برنامه ها، تجهیزات و سازوکارهای هماهنگی در فازهای آمادگی، مقابله و بازیابی با هدف کاهش ابعاد خسارات و بازگشت سریع به فعالیت های عادی خود ؛قبل از انجام هرگونه عملیات پرمخاطره، ریسک های مربوطه شناسایی و راهکارهای مقابله با آن ها تعیین و بر حسن اجرای آنها با حساسیت نظارت به عمل آورند.

وی کرد: پیمانکاران نیز موارد فوق را مدنظر قرار داده و با بکارگیری استانداردها، ضوابط ورویه های HSEشرکت پایندان نسبت به ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث در واحدهای مربوطه اقدام کنند.

دکتر شعبانی فرد همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد: با مشارکت  و تلاش تمامی همکاران و برنامه ریزی دقیق، در آینده شاهد وقوع هیچ حادثه ای در شرکت نباشیم.