دومین سمینار آموزشی سال ۹۷ توسط معاونت امور توسعه مدیریت و منابع-اداره کل امور منابع انسانی در سالن همایش های بنیاد مستضعفان تشکیل گردید. این سمینار با سخنرانی جناب آقای دکتر متقی با محوریت فلسفه شکلگیری کارتیمی و بررسی ریشه های عمیق کار گروهی و تیمی در فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی آغاز شد. پس از آن جناب آقای دکتر فرهادی به اهمیت شناخت شخصیتی در تشکیل تیم های کاری پرداختند و پرسش نامه ای نیز جهت سنجش تیم پذیری فرد به عنوان نمونه در اختیار حضار قرار گرفت.