شرکت پایندان همزمان با آغاز بزرگترین رویداد نفتی ،در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت.
این نمایشگاه که ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور رئیس مجلس و وزیر نفت افتتاح گردید، میزبان ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی در قالب یک هزار و ۱۶ غرفه بود.
یک هزار و ۵۰۰ شرکت از ۳۷ کشور در قالب ۸۱۱ غرفه نیز به مدت چهار روز در این نمایشگاه حضور داشتند.
شرکت پایندان همزمان با آغاز بزرگترین رویداد نفتی ،در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تهران حضور یافت.
این نمایشگاه که ۱۶ اردیبهشت ماه با حضور رئیس مجلس و وزیر نفت افتتاح گردید، میزبان ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی در قالب یک هزار و ۱۶ غرفه بود.
یک هزار و ۵۰۰ شرکت از ۳۷ کشور در قالب ۸۱۱ غرفه نیز به مدت چهار روز در این نمایشگاه حضور داشتند.

01