مرحله نخست اتصال فازهای ۱۲ و ۱۴ پروژه خط لوله ۵۶ اینچ ، رابط سایت های ۱ و ۲ پارس جنوبی توسط متخصصین شرکت پایندان طی مدت دو ماه اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایندان،  طول این پروژه ۲۷ کیلومتر است که شامل ایستگاه فرستنده توپک (Lanchur)، ایستگاه شیرین بین راهی و حفاظت از زنگ، انشعاب و اتصال به فازهای مختلف (۲۲،۲۳،۲۴)، ۱۱،۱۳،۱۴، و ۱۹، اتصال به خطوط لوله سوم و دهم سراسری در ابتدای خط لوله مذکور، اتصال به خط ششم سراسری و اتیلن همچنین عبور از موانع و تقاطع های مختلف از جمله آسفالت (اتوبان)، زیرگذر های موجود، عبور از رودخانه ها، مسیل و تعداد متعدد نهر آب و ساخت آب نما در مسیل های مورد نیاز و نیز ساخت کانیو در حدود ۲۲۰ متر در ابتدای مسیر کریدور عبور خط لوله می باشد.

پروژه خط لوله ۵۶ اینچ پارس جنوبی از اردیبهشت ماه امسال آغاز و تا پایان اسفندماه ادامه دارد.