واحد منابع انسانی شرکت پایندان به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک سازمانی خود اقداماتی با هدف طراحی مدل شایستگی شرکت را آغاز نموده است که در این راستا با بررسی ادبیات موجود، برگزاری جلسات مشارکتی و هم اندیشی با همکاران شرکت و همچنین مصاحبه با خبرگان سایر شرکت های فعال در صنعت، به دنبال مدلی استاندارد و متناسب با اهداف شرکت می باشد.

در این مدل شرکت پایندان به دنبال روشن شدن انتظارات، تقویت رفتارها در راستای رسالت، فرهنگ و اهداف سازمان، ایجاد زبان مشترک مورد نیاز برای توصیف آنچه در محیط کار ناپایدار رخ میدهد؛ یکپارچگی جنبه های مختلف مدیریت منابع انسانی، تقویت قوام در برنامه ریزی منابع انسانی، استخدام، یادگیری و توسعه و مدیریت عملکرد، یافتن نقاط قابل بهبود، توسعه نقاط قوت بیشتر، شناسایی شرایط لازم برای شفاف سازی پیشرفت شغلی و همچنین تقویت تحرک کارکنان، تغییر سازمانی و شکل گیری فرهنگ می باشد.

در این راستا تاکنون ۲۴ ساعت جلسات با ۴ گروه مدیران، مدیران پروژه، مسئولین دپارتمان و کارشناسان شرکت با هدف تهیه فهرست اولیه شایستگی ها برگزار شده است. در گام های بعدی پرسشنامه های مربوطه توسط کارکنان شرکت تکمیل خواهد گردید و پس از تایید شایستگی های اولیه، مدل شایستگی شرکت تدوین خواهد شد.