اولین گام به سوی تامین امنیت شبکه در شرکت، طراحی، پیاده سازی براساس متدولوژی های ملی و بین المللی مربوطه می باشد. در راستای پیاده سازی و همچنین عملیاتی سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت ابتدا و پس از ارزیابی اولیه (Gap Analysis) سیاست های امنیتی مدون شده و سپس برای هریک از موضوعات مطرح شده در سیاست های امنیتی، روش های اجرایی یا دستورالعمل های مرتبط طراحی شدند، به طوریکه مدیران ارشد این شرکت بتوانند با استفاده از این سیاست ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها، به اهداف مد نظر شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات دست پیدا کنند.

در همین راستا واحد فناوری اطلاعات شرکت پایندان با حمایت های کلیه ارکان موثر شرکت موفق به اخذ گواهینامه ممیزی داخلی (Certificate Of Conformity) در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ شد. امید است کلیه همکاران خانواده بزرگ پایندان که در حفظ و صیانت از اطلاعات که مهم ترین دارائی های شرکت می باشند، در کمال صداقت و درستکاری و در جهت اهداف راستین سازمان، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزند.