شرکت پایندان در راستای حرکت در مسیر رشد، اقدام به برگزاری دوره آموزشی تعالی سازمانی EFQM به منظور استقرار علمی و مطلوب سیستم مدیریتی مذکور با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین، مدیران، مسئولین و کارگروه های تعالی سازمانی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا خدمتگزار نمود.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با مباحث مربوط به جایزه سرآمدی و بهبود مستمر ، فرآیند خود ارزیابی و روش تدوین اظهار نامه در مدل تعالی سازمانی EFQM آشنا و در خصوص عملیاتی نمودن آن در شرکت به بحث و گفتگو پرداختند.

گفتنی است، تمامی اعضای کارگروه های تعالی سازمانی EFQM و سایر همکاران فعال در فرآیند استقرار نظام تعالی سازمانی به همراه مهمانانی محترم از هلدینگ انرژی گستر سینا در این دوره آموزشی سه روزه شرکت نمودند. 

لازم به ذکر است طی برنامه ریزی های انجام شده ، این دوره به منظور ارتقا دانش همکاران مستقر در سایت در محل پروژه های شرکت پایندان نیز برگزار می شود.