با عنایت به رویکرد جدید شرکت و گام نهادن در مسیر تعالی که جزو الزامات هر شرکت پیشرو در این شرایط بازار کار می باشد و بنا به حساسیت موضوع ، جلسه کارگروه رهبری و استراتژی شرکت پایندان با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر موسوی به همراه کلیه معاونین و مدیریت های  شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص سیر تحول در مفاهیم و ارزش های بنیادین در مدل تعالی و پیشرفت شامل ۱- ارزش افزایی برای مشتریان، ۲- خلق آینده پایدار، ۳- توسعه قابلیت های سازمانی، ۴- به خدمت گرفتن خلاقیت و نوآوری، ۵- رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی، ۶- مدیریت چابکی، ۷- موفقیت از طریق استعداد کارکنان و ۸- پایدارسازی نتایج برجسته، حوزه های قابل بهبود در شرکت شناسایی گردید. همچنین با توجه به راهبردی بودن موضوع استراتژی در شرکتها،مدیرعامل محترم به ارایه ای در خصوص مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی مرتبط با آن  و همچنین بررسی شایستگی های خاص در رهبران سازمان های پیشرو پرداختند.