در روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ جلسه بررسی عملکر ۶ ماهه شرکت های تابعه هلدینگ با حضور معاونت محترم توسعه ساختمان بنیاد جناب آقای مهندس خواجه دلویی و با مشارکت ریاست محترم هلدینگ آقای دکتر باقری، معاونین و مدیران ستاد هلدینگ انرژی گستر سینا و مدیران عامل شرکتهای : مهندس عزیزی (نفت بهران)، دکتر گلپایگانی (حفاری شمال)، دکتر عیدی (پدکس)، دکتر موسوی (پایندان)، مهندس فتحعلی (قطران)، آقای عباسی (پیشرو) ضمن بررسی عملکرد ۶ ماهه شرکت های تابعه هلدینگ انرژی گستر سینا از پالایشگاه نفت بهران بازدید کردند.