شرکت پایندان در راستای نیل به اهداف کلان خود و با توجه به عزم همه همکاران مبنی بر رشد و توسعه پایدار، در مسیر تبیین الزامات سیستم های مدیریتی به صورت کامل و جامع و پیاده سازی آن قرار گرفته است. در پی اجرای سیاست های تدوین شده به نحو شایسته، پایندان برای سومین سال پیاپی پس از انجام فرآیند ممیزی توسط ممیزان در دفتر مرکزی و پروژه های فعال، به عنوان شرکت برتر در سال ۲۰۱۸ از نگاه آکادمی DAS انگلستان انتخاب گردید. این موفقیت سترگ حاصل نمی شد مگر با تلاش، پشتکار و فداکاری همکاران متعهد و متخصصی که همواره در حمایت از نگرش های ارزشمند مدیریتی کوشیده اند.