توسط شرکت DAS انگلستان اعلام شد:

انتخاب شرکت پایندان به عنوان مشتری برتر سال ۲۰۱۵

 شرکت پایندان بعنوان مشتری برتر سال ۲۰۱۵ شرکت انگلستان برگزیده شد.

بنا بر اعلام شرکت DASانگلستان  با تلاش و همت مجدانه کادر مدیریتی و پرسنل  شرکت پایندان پس از ارزیابی های صورت گرفته توسط سر ممیزان شرکت DAS که هر ساله انجام می پذیرد، شرکت پایندان از بین شرکتهای ایرانی طرف قرارداد به عنوان شرکت برتر انتخاب و گواهی مشتری برتر سال ۲۰۱۵ شرکت DASرا دریافت نمود.