پیرو افتتاح ایستگاه آتش نشانی منطقه نفتی لاوان به کارفرمایی شرکت نفت فلات قاره ایران متشکل از ساختمان های اداری ، ساختمان برق و آشیانه خودروهای آتش نشانی همراه با محوطه سازی در مجموعه ای به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع ، در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۳ ساختمان جدید بهره برداری با کاربری اتاق کنترل مرکزی کارخانه فرآورش و دفاتر اداری پرسنل بهره برداری منطقه در ناحیه تاسیسات سلمان و در حضور رییس محترم منطقه لاوان و تیم اجرایی و ستادی شرکت نفت فلات قاره تحویل موقت گردید.