کارگروه ها

شرکت پایندان از ۱۷ کارگروه تخصصی به شرح ذیل تشکیل شده است :

 • کمیته تعالی
 • کمیته آموزش
 • کمیته ریسک
 • کمیته دانش
 • نظام پیشنهادات
 • کمیسیون معاملات
 • کارگروه پاسخ به پیمانکاران (طلبکاران قطعی)
 • کمیته جذب
 • کمیته نگهداشت (تعدیل) نیرو
 • کمیته راهبردی کلان معاونت پالایشگاهی و پتروشیمی
 • کمیته راهبردی کلان معاونت خطوط لوله
 • کارگروه پروژه های سنواتی
 • کارگروه بررسی پیمان های فرعی
 • کارگروه تخصیص اعتبارات به طلبکاران
 • کمیته تخلفات اداری (انضباطی)
 • کارگروه فروش ارز
 • کمیته رهبری و استراتژی